VEGETARIAN SANDWICH


Rotkraut, carol, kefir pesto, caramelized onion, tomato, mozzarella cheese and sourdough toast

RM 22.00